CAST | CAT

TRACTAMENTS ANTI XILÒFAGS: CORCS, TÈRMITS I FONG DE PODRIMENT

Per a preservar els elements de fusta dels agents que la degraden, es poden realitzar diversos tipus de tractaments: químics, biològics i sistemes constructius.

El tècnic haurà de determinar la idoneïtat del sistema a aplicar segons les seves observacions i necessitats del client.

Tractament químic: Curatiu, preventiu i de xoc

Aplicació de biocida a les estructures de fusta per sistema d’injecció i/o polvorització.

Per a la curació i prevenció de patologies biòtiques dels elements mencionats, s’ha de procedir al tractament químic per injecció i polvorització.

La primera part del tractament consisteix en la creació de cambres d’injecció mitjançant perforacions de 2/3 de la secció de la fusta en ziga-zaga cada 30 cm i vàlvules anti-retorn. Posteriorment s’injectarà producte insecticida i fungicida a alta pressió per que la difusió sigui de entre el 80 i el 90% de la secció.

Aquest tractament elimina i prevén contra tèrmits, cerambícids (corc gran) i fongs de podriment.

La segona part del tractament consisteix en la polvorització a pressió controlada del mateix tipus de producte per tal de cobrir externament el 100% de la zona accessible de la biga. Aquest tractament elimina i prevén contra anòbids (corc petit) i líctids, xilòfags d’atac superficial.

La realització d’aquesta segona part del tractament implica que la fusta no tingui cobertures de porus tancat per tal de que el producte pugui ser absorbit correctament. En el cas de que no sigui possible, es reduirien els espais de les cambres d’injecció a 25 o 20 cm (segons les seccions de les bigues) per tal de que es solapin les injeccions i es pugui cobrir el màxim possible per garantir l’eliminació de la patologia biòtica.

Tractament biològic. Sistema anti tèrmits per esquers

Generalment, la seva utilització es redueix al control i eliminació de tèrmits.

Sempre que sigui factible la seva utilització, dels diversos tipus de tractaments disponibles per a la eliminació de la plaga de tèrmits, el d’extermini per esquers es el més recomanable per preu, efectivitat i de menor agressivitat. S’ha d’instal·lar un esquer per punt que tingui o hagi tingut algun tipus d’activitat.

Aquests esquers portaran al seu interior làmines de cel·lulosa pura amb un cert grau d’humitat, per a procurar que siguin la font d’alimentació primària dels tèrmits, i impregnada amb una substància activa (Diflubenzurón, Hezaflumurón o similars), inhibidors de la síntesi de la quitina, que impedeix el creixement i eliminarà la colònia lentament, sigui per inanició, al morir les obreres que son les encarregades de l’alimentació de la resta de la colònia, o per transmissió de la substància per trofal·laxis a tots els individus del termiter.

Encara que la duració del tractament pot ser d’uns 3 anys, normalment s’aconsegueixen resultats favorables desprès de 5 o 6 mesos de la intercepció al esquer.

Solucions constructives

En ocasions, es pot eliminar o reduir l’acció de la plaga que afecta l’estructura de fusta mitjançant sistemes constructius. Aquests es basen en la correcció de les condicions de temperatura, humitat, ubicació o fixació d’elements per tal de que els agents xilòfags no aconsegueixin adequar-se a les noves condicions i morin o marxin. Els nostres tècnics determinaran en cada cas les millors opcions per a aconseguir el millor resultat possible.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591