CAST | CAT

SEGURETAT LABORAL

Tot el personal de ATRUM està al corrent en quant a Seguretat Laboral es refereix. Això implica disposar d’una empresa externa de Prevenció de Riscos Laborals que controla i corregeix, si és necessari, la metodologia de treball i les actuacions per a assessorar i assegurar que tots els integrants de la empresa treballin d’acord amb els requisits necessaris de seguretat contemplats a la norma, preservant per sobre de tot la seva seguretat i la dels que els envolten per que els treballs puguin ser executats sense perill. La feina ha de ser un mitjà de vida....segura!

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591