CAST | CAT

RECUPERACIÓ D’ESTRUCTURES

Recuperació de les propietats mecàniques de la peça mitjançant diferents tipus de reforç.

Casos típics d’aplicació de reforços poden ser, entre d’altres, pèrdues de secció per atac d’agents xilòfags (tèrmit, corc, fong de podriment, etc....) amb resultat de cessament parcial o total de les funcions mecàniques de la peça.

NOTA: L’elecció del tipus de reforç haurà de ser sempre definida per arquitecte tècnic.

Reforços parcials (caps, trams intermedis,...)

- Platines metàl·liques laterals

- Platina metàl·lica inferior

- Cartel·les

- Bigueta IPN – UPN

Substitucions funcionals (diversos sistemes)

Inserció d’elements a l’estructura per a la descàrrega total de la peça. Segons les necessitats, estètica i espai, s’ofereixen diversos sistemes (consultar).

Reparació d’esquerdes

Recuperació de pèrdues de propietats mecàniques degudes a esquerdes a la peça de fusta mitjançant aplicació de resines epoxídiques de reparació, prèvia adequació de la peça. Segons el cas, pot ser necessària la instal·lació de rodons de fibra de vidre trenat per a la correcta resistència de la unió.

Reconstrucció de caps

Sanejament de la peça fins a trobar fusta sana. Segons el deteriorament, instal·lació de rodons de fibra de vidre d’alta resistència, encofrat i reblert amb resines epoxídiques mesclades amb material de consolidació. Si procedeix per temes estètics, acabat amb resines de reparació.

Empelts

Sanejament de la peça fins a trobar fusta sana. Tall amb esglaó, diagonal o raig de júpiter segon el cas. Instal·lació de peça de fusta sana de característiques i mida similars amb forma de tall invers per a la correcta unió de les peces. Unió mitjançant rodons de fibra de vidre i resines epoxídiques.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591