CAST | CAT

DIAGNÒSTICS ESTUCTURALS

BIÒTIC

Identificació de la plaga que afecta a les estructures de fusta mitjançant inspecció visual, puncions mecàniques, estudi higromètric i cales a la fusta per a la determinació del tipus de patologia, grau i abast de la mateixa.

Solucions estadístiques mitjançant cales per a situacions amb fals sostre.

Confecció d’informe detalla amb tota la informació obtinguda i pèrdues de secció de les peces, així com de les possibles solucions.

ESTRUCTURAL

Complementat amb el diagnòstic biòtic, es facilita informació mitjançant assaig no destructiu del mòdul d’elasticitat, espècie de fusta (certificat a petició), classe resistent i punts febles dels elements estructurals per a apropar al calculista a la realitat de la fusta posada a obra.

Per a aquests anàlisis s’utilitzen, en funció dels requeriments, endoscopi o fibroscopi, ultrasons, resistògraf i extractor de cargol.

Confecció d’informe detallat amb tota la informació obtinguda als anàlisis, així com les possibles solucions per a cada cas.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591